Peony - Kansas

$40.00 Sold out
Size: 2 Gallon
Paeonia lactiflora 'Kansas'
Size: 2 Gallon