Dianthus - Bumbleberry Pie

$18.00

Botanical Name: Dianthus 'Bumbleberry Pie'

Light: Full Sun

Height: 10"-12"

Width: 10"-12"

Hardiness Zone: 4

Size: 1 Gallon
Size: 1 Gallon